Facebook
ДГ 60 Бор
Детска градина в град София, кв. Витоша

Такси

За децата, посещаващи СДГ № 60“Бор“, се заплаща такса на основание Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община / Решение № 894, Протокол № 93 от 23.11.06 год. на Столичен общински съвет; изм. и доп. с Решение № 25, от 28.01.2010 год./

 

Таксата за месеца се изчислява въз основа на присъствията, броя и вида на отсъствията на децата за изминалия месец, отразено в дневниците на групите, като на последно число на месеца учителите и ЗАС засичат подадените данни между дневник, заповедна книга за храна и ежедневни хранителни сведения.

 

Учителите/медицинската сестра са длъжни да съхраняват представените в срок медицински бележки, освен като медицински, но и като финансов документ.

 

Максималният размер на таксата определен в Наредбата е 60.00 лв. на месец.

 

Могат да се ползват преференции от месечната такса по реда на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община – Глава Втора, Раздел III.

 

Заплащането на таксите се извършва до 10-то число на месеца по предварително обявени от ЗАС график и дати във времето: сутрин от 7,30 до 9.00 часа и след обяд от 15.30 до 18,30 часа.

 

Към таксите за децата, които не са заплатени в срок по обявения график, се начислява лихва.

 

Таксите се заплащат в кабинета на ЗАС, като срещу сумата се издава квитанция.